Jak zarejestrować znak towarowy? Podpowiadamy jak zabezpieczyć prawa do znaku.

Znak towarowy to jeden z najważniejszych elementów w firmie. Pełni on funkcję marketingową dzięki czemu podmiot gospodarczy jest rozpoznawalny na rynku, ale też stanowi on o jakości firmy. Dlatego tak ważne jest żeby znak towarowy był unikatowy i odróżnialny graficznie od oznaczeń innych podmiotów.

Pojęcie znaku towarowego

Legalna definicja znaku towarowego została zawarta w art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej (w skrócie: p.w.p.). Stanowi on, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Aby powstałe oznaczenie mogło zostać uznane jako znak graficzny musi przybierać formę, którą da się przedstawić, a także musi być odróżnialny od innych oznaczeń. Katalog znaków towarowych jest otwarty. Przykładowe znaki towarowe wymienione w ustawie to:

  • wyraz lub wyrazy (włącznie z nazwiskiem),
  • rysunek,
  • litera, cyfra, kolor,
  • forma przestrzenna
  • dźwięk.

Proces rejestracji znaku towarowego

Aby uzyskać prawo do ochrony znaku towarowego należy zgłosić go do urzędu patentowego. Prawo rejestracji przysługuje uprawnionemu, czyli podmiotowi lub osobie, która posługuje się znakiem. Prawo przyznawane jest wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem. Oznacza to, że właściciel prawa nie uzyskuje monopolu na korzystanie z danego oznaczenia dla wszelkich towarów i usług, ale tylko dla objętych zgłoszeniem. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego należy zweryfikować, czy podobne, bądź identyczne oznaczenia nie są już objęte ochroną prawną. Można to zrobić za pomocą bazy e-Wyszukiwarka (PUEUP) dla znaków towarowych, MadritMonitor, TMview, a także eSearch plus czy Global Brand Database. Jeżeli po weryfikacji znaku okaże się, że jest on unikatowy i żaden podobny logotyp nie widnieje w bazie Urzędu Patentowego można przystąpić do procesu rejestracji. W przeciwnym razie należy skontaktować się z autorem znaku towarowego, który został uznany jako podobny do tego, którego zamiar mieliśmy zgłosić, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych z tytułu używania cudzego znaku towarowego. Rejestracja znaku towarowego polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Patentowego, a następnie złożeniu podpisanego dokumentu osobiście w siedzibie lub przesłanie go na adres Urzędu. W formularzu należy umieścić takie informacje jak:

  • dane podmiotu zgłaszającego,
  • opis znaku wraz z informacją o jego rodzaju oraz kolorystyce,
  • oświadczenie o udostępnieniu danych podmiotowi który wniósł sprzeciw wobec wniosku.

Przyjęte zgłoszenie zostanie ujawnione za pomocą e-Wyszukiwarki (PUEUP) w sekcji znaki towarowe maksymalnie po dwóch miesiącach od daty rejestracji. Urząd patentowy dokona w tym czasie weryfikacji wniosku i po stwierdzeniu braku przeszkód rejestracyjnych opublikuje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego Od tego momentu każdy zainteresowany w ciągu 3 miesięcy ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaku. Jeżeli wszystko zostało złożone poprawnie oraz nie zaistniały żadne przeszkody prawne znak towarowy zostanie zarejestrowany. Czas oczekiwania na rejestrację znaku wynosi od 6 do 12 miesięcy, w zależności od rodzaju znaku.

Ochrona prawna znaku towarowego

W przypadku rejestracji znaku towarowego przez Urząd Patentowy uzyskuje on ochronę prawną. Oznacza to, że znak nie może być wykorzystywany przez inne podmioty, chyba że uprawniony do posługiwania się znakiem towarowym udzieli na to zgody. W przypadku bezprawnego wykorzystywania znaku, który jest chroniony prawnie, podmiot do niego uprawniony może wystąpić o sądowy zakaz posługiwania się znakiem czy o zapłatę odpowiedniego wynagrodzenia w związku z wykorzystaniem znaku. Czas ochrony prawnej znaku towarowego wynosi 10 lat od momentu złożenia wniosku o rejestrację znaku, z możliwością przedłużenia na kolejne 10 lat. Należy wskazać, że obecnie planowana jest nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Jedną z istotniejszych zmian zakładanych przez ustawę jest zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji oraz skrócenie czasu na jej wniesienie do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu. W projekcie ustawy przewidziano również rezygnację z obligatoryjnego 2-miesięcznego okresu ugodowego dla stron, w trakcie postępowania po wniesieniu opozycji. Sygnalizujemy jednak, że na chwilę obecną nie wiadomo w jakim kształcie ustawa wejdzie w życie. Z założeniami można zapoznać się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Więcej informacji udzieli nasza Kancelaria Prawna JCJK